Kurs języka migowego

 

Znajomość polskiego języka migowego może przydać się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, ponieważ osoby głuche i niedosłyszące funkcjonują na co dzień wśród nas. Szacuje się, że niesłyszących jest ponad 500 tys. Polaków, zaś 900 tys. posiada poważny uszczerbek słuchu. Wielu z nich w sytuacjach wymagających załatwienia sprawy w banku czy urzędzie, zabiera ze sobą członków rodzin w obawie, że nie zostaną dobrze zrozumiane przez osoby słyszące. Umiejętność migania otwiera nas na nowe możliwości, a przede wszystkim umożliwia nawiązywanie kontaktu z Głuchymi, którzy mogą stać się naszymi partnerami biznesowymi, klientami, nauczycielami, trenerami czy przyjaciółmi.

 

Ukończony kurs języka migowego to także duża zaleta na rynku pracy, który coraz bardziej otwiera się na niepełnosprawnych i umożliwia im wykonywanie obowiązków na tych samych zasadach, co osobom zdrowym. Pracodawcy w miejscach takich jak szpitale, żłobki, przedszkola, placówki urzędowe, przychodnie lekarskie czy banki coraz częściej poszukują personelu znającego język migowy. Co więcej, umiejętność ta podnosi kwalifikacje oraz profesjonalizm w wykonywanym już zawodzie. Szczególnie, jeśli połączymy ją z posiadaną przez nas wiedzą, np. z zakresu ekonomii.

 

Warto również dodać, że PJM posiada własną gramatykę i słownictwo, a więc jest pełnoprawnym językiem obcym. Uczenie się go to szansa na samorozwój oraz poznanie alternatywnej metody komunikacji. Wejście w kulturę Głuchych jest zaś niesamowitym doświadczeniem, otwierającym nas na zupełnie nowy i nieznany wcześniej świat

 

Od marca br. Zakład Aktywnosci Zawodowej uczestniczy w kursie języka migowego, który pozwala na poznanie podstaw problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej. Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi. Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Poznanie zwrotów grzecznościowych i okolicznościowych, czasu: dni tygodnia, miesięcy oraz znaków tematycznych z zakresu specyfiki pracy w Urzędzie Miasta. Opanowanie ok. 600 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami Polskiego Języka Migowego (PJM). Formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie poznanych znaków pojęciowych. Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Nazwa szkolenia: „Podstawy polskiego języka migowego”

Umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia: pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu polskiego języka migowego. Praktyczna umiejętność migania podstawowych zagadnień.

Ilość godzin: 60 godzin dydaktycznych. 

Nazwa dokumentu uzyskanego po zakończeniu szkolenia:

 • certyfikat o ukończeniu kursu z języka migowego. Cena kursu od jednego uczestnika: 100,00 zł z dofinansowaniem PFRON

Program szkolenia:

 • Pierwszy kontakt z Głuchym
  • Podstawy problematyki środowiska Głuchych

- Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych

- Osoby z uszkodzonym słuchem a możliwości komunikowania się

 • Daktylografia
  • Alfabet palcowy
  • Nauka liczebników oraz specjalnych układów dłoni
 • Komunikacja w języku migowym
  • Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne
  • Nauka podstawowych znaków pojęciowych języka migowego
  • Dopasowanie formy i przebiegu szkolenia do odbiorcy i tematu szkolenia
 • Praca z grupą szkoleniową
 • Motywowanie uczestników szkoleń do aktywnego udziału w zajęciach
 • Metody nawiązywania kontaktu z grupą szkoleniową
 • Metody efektywnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń: prezentacje

multimedialne

 • Techniki komunikacyjne wspierające proces szkoleniowy – techniki aktywnego słuchania,

prowadzenia dyskusji grupowych, warsztaty z grupą szkoleniową

 • Konserwatorium z polskiego języka migowego
 • Ocena efektywności szkolenia

- Egzamin końcowy

 

 1. Wykładowca: Beata Głuchowicz-Marcinkowska

 

Zgłoszenia informacyjne:

 • Możliwość indywidualnego dofinansowania z PFRON-u (do 90% kwoty kursu)
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe
 • Możliwość kontynuowania kursu na wyższych poziomach nauczania