Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

  • Data publikacji strony internetowej; 2021-03-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aplikacje mobilne

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Chruścińska, zaz@zazradziejow.pl, 54 234 04 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie  usytuowany jest w kompleksie zabudowanym przy ulicy Kościuszki. Do Zakładu można dojechać korzystając z własnego środka transportu. Z głównej ulicy do Zakładu prowadzi  droga wewnętrzna, po której mogą poruszać się również osoby na wózku. Budynek jest dwukondygnacyjny. W budynku funkcjonuje winda, przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Przy pomocy windy osoby bez problemów mogą poruszać się między kondygnacjami budynku. Na parterze budynku znajduje się sala restauracyjna, toalety z których jedna jest przystosowana  dla osób niepełnosprawnych. Hotelik usytuowany jest na piętrze budynku . Budynek posiada trzy  wejścia –  główne wejście do restauracji, wejście  do restauracji od strony hoteliku oraz osobne wejście do hoteliku. Dwa wejścia do restauracji posiadają oprócz stopni podjazdy  dla wózków i barierki. Do hoteliku bezpośrednio z dworu wejście jest po schodach z poręczami. Osoby z trudnościami komunikacyjnymi mają możliwość dostania się do hoteliku przy pomocy windy.

Przed głównym wejściem do budynku znajduje parkingi, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do  budynku Zakładu  pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast w  windzie zamontowany jest komunikat słowny.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Zakładzie nie ma  tłumacza polskiego języka migowego. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres:
zaz@zazradziejow.pl