Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

Zasady, tworzenie i współfinansowanie ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej, to zakład zatrudniający osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu ich przygotowania do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie jest najmłodszą tego typu placówką w regionie. Organizatorem ZAZ-u jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie, która dotuje zakład w 10 %, pozostałe 90 % dotacji pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego. ZAZ oprócz rehabilitacji prowadzi działalność usługową w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz transportowych .

Zatrudnienie w nim znajduje 60 osób niepełnosprawnych, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa. Całoroczny obiekt wypoczynkowo – konferencyjny znajduje się kilkadziesiąt metrów od pięknego lasu mieszanego, sprzyjającego pieszym wędrówkom, jeździe na rowerze, joggingu oraz jest doskonałym miejscem na organizację imprez okolicznościowych. Zakład wyposażono w niezbędny sprzęt obsługowo-rehabilitacyjny oraz urządzenia do prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza ZAZ
Finansowanie kosztów działalności zakładu

Finansowanie kosztów utworzenia i działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej między PFRON a organizatorem zakładu. Umowę taką zawiera się na okres posiadania przez dany zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.

Na podstawie umowy zakład aktywności zawodowej może uzyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na utworzenie zakładu oraz prowadzenie działalności gospodarczej i obsługowo-rehabilitacyjnej.

Finansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej rozpoczyna się od dnia przyznania decyzją wojewody statusu zakładu aktywności zawodowej.

W ramach kosztów utworzenia zakładu ze środków PFRON może być finansowane:

1. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację;

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

3. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację, pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

4. Zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

5. Zakup lub wynajem środków transportu.

Głównym źródłem finansowania i tworzenia ZAZ są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej kolejności są to dotacje z Urzędu Miasta, Gminy lub Starostwa Powiatowego oraz budżetu województwa.

Na podstawie art. 68c ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) maksymalne dofinansowa­nie ze środków PFRON kosztów działania istniejących już zakładów aktywności zawo­dowej nie może przekroczyć 90% tych kosztów, a koszty utworzenia nowego zakładu nie mogą być większe niż 65% tych kosztów. Koszty działania zakładów aktywności za­wodowej w wysokości pozostałych 10% kosztów ogółem, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 są współfinansowane ze środków samorządu województwa, z tym że procentowy udział samorządu w kosztach może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

 Koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej

Koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszty te obejmują:

-dofinansowywanie uzyskiwanego z pracy wynagrodzenia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do wysokości 100% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego odrębnymi przepisami, w proporcji do określonej w ich umowie o pracę części wymiaru czasu pracy określonego w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

-wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej,

-koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych oraz innych usług niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi

-koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych

-koszty szkoleń osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzonej przez zakład działalności gospodarczej oraz przygotowania ich do pracy na otwartym rynku pracy

-należne od pracownika i pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników naliczone od ich wynagrodzenia

PRZEPISY PRAWNE:

Tworzenie, działanie, finansowanie zakładów aktywności zawodowej szczegółowo określają przepisy zawarte:

w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 850) w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Facebook