Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

Zakładowy fundusz aktywności

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU AKTYWNOŚCI
§ 1. Środki funduszu aktywności przeznaczone są w szczególności na:

 1. Finansowanie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej, przygotowanie do życia w otwartym środowisku oraz na pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości  osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia  niepełnosprawności.
 2. Finansowanie wszelkiej pomocy udzielonej przez osoby trzecie na rzecz osób niepełnosprawnych szczególnie w zakresie samoobsługi, poruszania się i komunikacji w celu realizacji potrzeby pracy dla Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i pełnej integracji społecznej,

§ 2. Środki funduszu aktywności mogą być wykorzystane na finansowanie m.in.:

 1. poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i dokształcania, w tym również w szkołach średnich i wyższych,
 2. przygotowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, polegającego na usprawnianiu  i dodatkowym oprzyrządowaniu takim jak m.in.:
  a)    zakup maszyn i urządzeń,
  b)    dostosowanie maszyn i urządzeń do indywidualnych potrzeb wynikających z psychofizycznych możliwości osób niepełnosprawnych,
  c)    roboty budowlano-montażowe związane z poprawą warunków pracy i rehabilitacji,
  d)    wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń Zakładu stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 3. Środki funduszu aktywności mogą być przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych, taką jak m.in.:

 1. zakup i naprawę:
  a)    indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego,
  b)    przedmiotów ortopedycznych,
  c)    środków pomocniczych,
  d)    urządzeń i narzędzi,
  e)    środków transportu niezbędnych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. adaptację i wyposażenie indywidualnych form mieszkalnictwa chronionego,
 3. usprawnienia fizyczne,
 4. odpłatność za dojazdy i pobyt na:
  a)    turnusie rehabilitacyjnym,
  b)    turnusie usprawniającym,
  c)    wczasach,
  d)    wypoczynku zorganizowanym w innych formach,
 5. pokrycie kosztów tworzenia, modernizacji, remontów i utrzymania bazy rehabilitacyjnej, socjalnej i wypoczynkowej,
 6. pokrycie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających,
 7. pokrycie kosztów działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej,
 8. finansową pomoc socjalną,
 9. pokrycie kosztów badań i konsultacji medyczno-lekarskich
Facebook