Zakład Aktywności Zawodowej

Radziejów

Statut ZAZ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, zwany dalej Zakładem powoływany jest przez Radę Powiatu w Radziejowie.
§ 2. Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 z późn. zm.),
 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),
 3. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776),
 5. niniejszy statut.

§ 3. Siedziba Zakładu mieści się w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58.

Rozdział II
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Zakład tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowania ich do pracy na otwartym rynku pracy chronionej, życia w otwartym środowisku oraz udzielaniu pomocy w realizacji pełnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

§ 5. Zakład zorganizowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w przypadku zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego i autyzmu.

§ 6.

 1. Liczba osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych w zakładzie stanowi minimum 70 %.
 2. Zakład pracuje w oparciu o program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej opracowanym przez zespół programowy powołany przez Dyrektora Zakładu.

§ 7. Do zadań Zakładu należy w szczególności uprawnienie ogólne pracowników w zakresie:

 1. rehabilitacji zawodowej – rozwój i kształcenie umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy chronionej,
 2. rehabilitacji społecznej – przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy i rozwijania umiejętności współżycia w środowisku lokalnym.

§ 8

 1. W celu osiągnięcia celów w zakresie integracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 5, będącymi zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego, Zakład prowadzi następujące rodzaje działalności:
  1. usługi hotelarskie,
  2. organizacje i obsługę wszelkich imprez, w tym: okolicznościowych, szkoleniowych, konferencji, itp.,
  3. gastronomię wraz cateringiem,
  4. sprzedaż detaliczną art. spożywczo-przemysłowych,
  5. produkcję art. rękodzielniczych i ich dystrybucję,
  6. W dalszej fazie rozwoju:
 2. W dalszej fazie rozwoju:
  1. Myjnię samochodową,
  2. urządzanie i porządkowanie ogrodów przydomowych wraz z małą architekturą,
  3. produkcję bielizny pościelowej.

Rozdział III
Nadzór nad działalnością Zakładu

§ 9.   Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor Zakładu, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
§ 10. Do zadań Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru nad całością Zakładu,
 3. podział zadań i kompletacji oraz właściwy dobór kadr,
 4. ustalenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
 5. określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy,
 6. utworzenie Zespołu Programowego,
 7. sporządzenie analiz sprawozdań, w tym rzeczowo – finansowych związanych z zakresem realizowanych zadań.

§ 11.

 1. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Powiatu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie dyrektora oraz głównego księgowego i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Zarząd Powiatu nadzoruje całokształt działalności Zakładu jednocześnie sprawując kontrolę nad:
  1. gospodarką finansową,
  2. działalnością rehabilitacyjną,
  3. działalnością usługowo – wytwórczą.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres czynności pracowników określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Finanse

§ 13. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych, a w szczególności na podstawie planu finansowego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany postanowień niniejszego statutu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu.
§ 15. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w uchwale.

Facebook